Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Door deze maatregel zijn wij als Scouting St. Job Leuken-Weert dan ook verplicht om een VOG aan te vragen voor al onze vrijwilligers.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen of vrijwilligerswerk te kunnen doen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. à Bron

Gedragscode:

Een tweede maatregel die Scouting Nederland heeft getroffen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan is het opstellen van een gedragscode. Vrijwilligers van Scouting St. Job Leuken-Weert worden verzocht deze gedragscode door te lezen en zich hieraan te houden.

De gedragscode is te downloaden op de site van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersoon:

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, dan staan de vertrouwenspersonen van Scouting St. Job Leuken-Weert (te bereiken via vertrouwenspersoon@scoutingsintjob.nl) je graag te hulp. Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, je gezien/gehoord hebt of over iets waar je over twijfelt. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. (Dit doen ze volgens het protocol grensoverschrijdend gedrag à https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file) Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is HIER te lezen.

Meer informatie:

Heb je nog vragen na het lezen van bovenstaande tekst, dan verwijzen we jullie graag door naar het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland. Het aanstellingsbeleid is te vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog